fbpx

Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bindende overeenkomsten tussen jou en BAGH, Nieuwendijk 59F, 1012MB Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75988313 via de website van BAGH.

1 – Totstandkoming van de overeenkomst
Een bindende overeenkomst komt tot stand wanneer je bestelling door BAGH is bevestigd. BAGH stuurt na het plaatsen van de bestelling een orderbevestiging naar het door jou opgegeven e-mailadres. Deze orderbevestiging bevestigd dat het plaatsen van de bestelling is gelukt, en dat de overeenkomst is aangegaan.

2 – Prijzen
Alle verkoopprijzen die vermeld zijn zijn inclusief BTW en andere belastingen.

2.1 – Prijsveranderingen
BAGH behoudt het recht om onjuist weergegeven prijzen op ieder moment te wijzigen. Daarnaast behoudt BAGH tijden het recht om ten alle tijden prijzen die als gevolg van wijzigingen in BTW-tarieven of ander kosten van overheidswege, kostenstijgingen of de algemene prijsontwikkelingen in consumentenprijzen te veranderen.

2.2 – Transactiekosten
BAGH geeft van te voren aan wanneer er extra kosten in rekening worden gebracht voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel. Deze kosten zijn voor rekening van de consument.

2.3 – Bezorgkosten
Bij het plaatsen van een bestelling worden er geen bezorgkosten in rekening gebracht. Deze kosten worden door BAGH betaald.

2.4 – Kortingen
Verstrekte kortingscodes zijn niet van toepassing op artikelen welke reeds korting genieten, tenzij anders aangegeven door BAGH.

3 – Levering
Wanneer de consument een bestelling plaatst via de website van BAGH wordt hij of zij van te voren geïnformeerd over de verwachte bezorgtijd. Deze is normaliter 1 – 3 werkdagen. BAGH zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

3.1 – Plaats van levering
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan BAGH kenbaar heeft gemaakt.

3.2 – Adreswijzigingen
De consument dient het juiste adres en e-mailadres door te geven aan BAGH. Ook eventuele wijzigingen hiervan dienen tijdig doorgegeven te worden aan BAGH. Indien de consument een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor rekening van de consument.

3.3 – Risico van bezorgen
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij BAGH tot het moment van bezorging op het door de consument opgegeven adres.

4 – Herroepingsrecht van de consument
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. BAGH mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet verplicht tot opgave van zijn reden(en).

4.1 – Ingang bedenktijd

  1. De genoemde bedenktijd (14 dagen) gaat in op de dag wanneer de bestelling is afgeleverd

    op het door de consument opgegeven adres, of:

  2. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag

    waarop het laatste product is afgeleverd op het door de consument opgegeven adres. BAGH mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren; of

  3. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de laatste zending of het laatste onderdeel is afgeleverd op het door de consument opgegeven adres.

4.1.2 – Tijdens de bedenktijd
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan hierboven vermeld.

4.2 – Uitoefening van het herroepingsrecht

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij of zij dit binnen de bedenktermijn aan BAGH. De consument dient hierna zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag na de hierboven genoemde melding het product terug te sturen.

4.3 – Het retourneren van een product
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door BAGH verstrekte instructies. Het adres waar u uw product naar moet sturen is: Nicolaas Witsenkade 3F, 1017ZR, Amsterdam. 

4.4 – Retourkosten
De kosten die gemaakt worden voor het retourneren van een degelijk product zijn voor de consument. Wanneer de consument een defect of onjuist product ontvangt en deze binnen de genoemde bedenktermijn zijn gemeld zijn de retourkosten voor BAGH.

4.5 – Ontbinding van overeenkomsten
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

4.6 – Terugbetaling verzendkosten
Als de consument slechts een deel van de order retour zendt, dan hoeven er geen verzendkosten terugbetaald te worden door BAGH.

4.7 – Uitgesloten van herroepingsrecht
Er kan in ieder geval geen aanspraak op het herroepingsrecht worden gemaakt bij beschadiging door opzet of door nalatigheid, bij normale slijtage en/of bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of gebruiksvoorschriften.

4.8 – Overmatig gebruik van het retourproces
BAGH behoudt zich het recht voor om individuen die overmatig gebruik maken van het retourproces te weigeren in de online shop.

5 – Verplichtingen van BAGH bij herroeping
Als BAGH de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging.

5.1 – Terugbetaling van gemaakte kosten
BAGH vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten (mits de gehele bestelling geretourneerd is) die door BAGH in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde product, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de BAGH de retourzending heeft ontvangen.

5.1.2 – Terugbetaling kosten bijzondere verzendmethode
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste

standaardlevering, hoeft BAGH de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

5.2 – Wijze van terugbetaling
BAGH gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

6 – Nakoming overeenkomst
BAGH staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7 – Melding van ondeugdelijke producten
Wanneer de consument een ondeugdelijk product ontvangt dient hij of zij dit binnen 14 dagen te melden bij BAGH. Meer informatie over het retourproces is te vinden op de website van BAGH.

8 – Overmacht
BAGH en de consument zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.